Vi søker digital designer

Vi er på jakt etter en designer i Oslo med lidenskap for digitale flater og/eller branding. Om du er nyutdannet/junior eller litt mer erfaren er ikke så viktig.

Det viktigste er dette: Du er oppriktig interessert i merkevare- og identitetsdesign, du ønsker å skape gode digitale brukeropplevelser. Kall deg gjerne en idésterk visualiserer eller kreatør med sikker formsans eller UI-designer eller grafisk designer eller digital designer.

Vi søker designer

De viktigste ansvarsområdene vil være:

 • sammen med prosjektleder og rådgiver ivareta og løse løpende designoppgaver og bidra til god flyt mellom design og produksjon i byrået.
 • jobbe operativt med alt fra enkeltstående web- og designjobber til mer omfattende identitets- og profilutvikling og merkevarestrategier for Fasetts eksisterende og nye kunder.
 • få være med fra dag én i etableringen av et nytt kontor, med alt det åpner for av muligheter for påvirkning og ansvar.

Kunnskap og erfaring:

 • erfaring innen flere sider av designfaglige prosesser.
 • glad i innsikt og erfaring innen UI/UX-design.
 • evner å jobbe selvstendig og er oppdatert på relevant software og teknologi.

Personlige egenskaper:

 • kreativ og med et oppriktig ønske om å heve kvaliteten på jobber
 • drives av å utvikle merkevarer gjennom gode brukeropplevelser og strategisk design
 • ha et sterkt ønske om å skape nytenkende løsninger på alle tilgjengelige flater
 • nysgjerrig, alltid på jakt etter ny kunnskap og muligheter til å lære seg noe nytt
 • liker å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
 • gode samarbeidsevner, er positiv, utadvendt og kan snakke for seg
 • også i møte med kunder

Fasett tilbyr:

 • fulltidsstilling i Oslo med ansvar og kreativ frihet
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt og spennende arbeidsmiljø med ambisiøse og dyktige medarbeidere
 • en solid portefølje av kunder og oppdragsgivere, både nasjonale og internasjonale
 • konkurransedyktig lønn, gode betingelser og personalgoder
 • tette bånd til Stavangers største og fremste design- og reklamemiljø og fri tilgang til Fasetts sterke merkevare og byråkultur
 • sannsynligvis den mest spennende (i hvert fall mest uventede) muligheten for en kreatør i Oslo våren 2022

les mer om Fasett her!

Send oss gjerne en “heis-pitch” og en cv til hjelp@fasett.no, så tar vi kontakt med deg.

Spørsmål, avklaringer eller bare to ord om stillingen? Ta kontakt med Bernt Henrik Kommedal på bernt@fasett.no.

English

Available digital designer position at Fasett

We are looking for a designer with a passion for digital communication and/or branding. Whether you are a fresh designer or a more experienced professional is not the most important part. What’s important is this: You are passionate about branding and identity design/profiling, you want to create good digital user experiences. You may be a visual creative, a UI designer, a graphic designer or a digital designer. You know who you are.

The main responsibilities will be:

 • in collaboration with the project manager and consultant, take care of and solve ongoing design tasks and contribute to a good flow between design and production in the agency.
 • work operatively with everything from stand-alone web and design jobs to more comprehensive identity and profile development and brand strategies for Fasett's existing and new customers.
 • be involved from day one in the establishment of a new office, with all the opportunities for influence and responsibility that this entails.

Knowledge and experience:

 • experience in several aspects of design professional processes.
 • fond of insight and experience in UI / UX design.
 • ability to work independently and is up to date on relevant software and technology.

Personal characteristics:

 • creative and with a sincere desire to raise the quality of work
 • is driven by brand development through good user experiences and strategic design
 • have a strong desire to create innovative solutions on all available surfaces
 • curious, always looking for new knowledge and opportunities to learn something new
 • enjoys sharing knowledge and experiences with colleagues
 • good collaboration skills, is positive, outgoing and a great communicator
 • also when working with customers

Fasett offers:

 • full-time job in Oslo with responsibility and creative freedom
 • challenging and varied work tasks and good opportunities for personal and professional development
 • a good and exciting work environment with ambitious and skilled employees
 • a solid portfolio of customers and clients, both national and international
 • competitive salaries, good conditions and employee benefits
 • close ties to Stavanger's largest and foremost design and advertising environment and free access to Fasett's strong brand and agency culture
 • probably the most exciting (at least most unexpected) opportunity for a creative in Oslo in the spring of 2022

Read more about Fasett here!

Feel free to send us an "elevator pitch" and a CV to hjelp@fasett.no, and we will contact you.

Questions, clarifications or just a word about the position? Get in touch with Bernt Henrik Kommedal at bernt@fasett.no.