Vårt miljøarbeid

Fasett er et sertifisert Miljøfyrtårn. Gjennom denne statusen tar vi ansvar for verdens miljøutfordringer, og forplikter oss til å gradvis redusere vårt klimafotavtrykk gjennom å redusere energibruk og bruk av fossilt drivstoff, gjøre mer miljøbevisste innkjøp og ha gode miljørutiner.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et rammeverk som gjør det enklere å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner og redusere klimagassutslipp fra virksomheten. Slik gir Fasett sitt bidrag til det globale arbeidet med å nå klimamålene.

Miljofyrtarn

Vår miljøpolicy

Fasett har som mål at vi i all vår virksomhet og aktivitet skal ta hensyn til miljøet og støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vår sertifisering som Miljøfyrtårn innebærer at vi dokumenterer at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om måten vi driver vår virksomhet på og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Dette gjør vi gjennom:

 • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten
 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimal bruk av forbruksmaterialer
 • å kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid

Konkrete mål for HMS-arbeidet:

 • Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.
 • Vi skal kildesortere avfall.
 • Vi skal redusere energibruket.
 • Vi skal redusere bruken av skrivepapir og redusere papiravfallet med.
 • Vi skal øke antall miljømerkede produkter.
 • Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører.

Har du som kunde og samarbeidspartner innspill til hvordan vi kan forbedre klima- og miljøpåvirkningen av vår virksomhet, vennligst send e-post til: fasett@fasett.no