Vil du bli med i teamet?

Scroll for English!

Fasett er på jakt etter en ambisiøs digital designer med lidenskap for alt på skjerm. Du har en portefølje med vekt på digital/webdesign innen brand-/kommunikasjonsområdet.


Du er nysgjerrig av natur, kan utfordre når det trengs og stiller de nødvendige spørsmålene for å løse oppgaver best mulig. Du liker å eksperimentere og utfordres av meninger som ikke ligner dine egne. Du er også naturlig interessert i merkevare- og identitetsdesign, du ønsker å skape gode digitale brukeropplevelser og du er ekstra glad i løsninger som er tuftet på en god idé.

Vi søker designer

CV'en og referansene dine inneholder:

 • Utdanning innen grafisk design, interaksjonsdesign, webdesign, UI/UX design eller lignende
 • Glad i innsikt og gode ferdigheter innen UX og UI-design
 • Erfaring fra flere sider av designfaglige prosesser
 • Evner å jobbe selvstendig og er oppdatert på relevante verktøy, software og teknologi

Det ville ikke overraske oss om du har disse egenskapene:

 • Kreativ og med et oppriktig ønske om å heve kvaliteten på alle jobber
 • Et sterkt ønske om å skape nytenkende løsninger på alle tilgjengelige flater
 • God teknisk forståelse eller teknisk bakgrunn/erfaring
 • Gode samarbeidsevner, er positiv, utadvendt og kan snakke for deg
 • Har evne til selvledelse og kan håndtere en tidvis hektisk arbeidshverdag

Usikker på om det er deg vi beskriver? Vi hører gjerne fra deg likevel!

Se hva Fasett står klar til å tilby deg:

Det er viktig for oss at våre ansatte trives og har det kjekt sammen på jobb. Hos oss får du en fleksibel arbeidshverdag og vi tilrettelegger for at du skal utvikle deg selv og Fasett, slik at vi stadig utfordrer status quo og beveger oss fremover. Når du har behov for inspirasjon, sørger vi for det du ønsker av litteratur, kurs eller foredrag. Hver dag får vi servert lunsj i vår egen Fasett-kantine, og ellers treffes vi ofte utenfor kontoret for både faglig og sosialt påfyll i form av kunstutstillinger, quiz, filmklubb eller bare for en matbit.

 • Fulltidsstilling i Stavanger med ansvar og kreativ frihet
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Relevante kurs og foredrag
 • Et godt og spennende arbeidsmiljø med ambisiøse og dyktige medarbeidere
 • En solid portefølje av kunder og oppdragsgivere, både lokale, nasjonale og internasjonale
 • Konkurransedyktig lønn, gode betingelser og personalgoder
 • Tilgang til det største kreative miljøet i Stavanger og sannsynligvis den mest spennende jobben for en digital designer i regionen

Fasett har som mål å legge til rette for et inkluderende arbeidsmiljø og jobbe for å beholde, utvikle og rekruttere mangfold. Alle ledere, tillitsvalgte og ansatte skal videre gjøre det de kan for å hindre både bevisst og ubevisst diskriminering og for å jobbe for likestilling. Vi ønsker å gjenspeile samfunnet rundt oss og bidra til like muligheter for deltakelse i arbeidslivet og til enda mer og bedre verdiskapning her i Fasett.

Les mer om Fasett her!

Så, blir du med? Da sender du:

 • Din portfolio
 • Din CV
 • Ditt motivasjonsbrev

til jobb@fasett.no.

Spørsmål, avklaringer eller bare to ord om stillingen? Ta kontakt med teamleder, brand og digital Pia Winther på pia@fasett.no.

Søknadsfrist snarest - søknader vil vurderes fortløpende.

Ting du kommer til å gjøre i Fasett:

I Fasett har du i stor grad mulighet til å forme din egen arbeidshverdag og oppgaver, slik at du kan fokusere på det du trives best med.

Men som utgangspunkt vil oppgaver kunne være:

 • research og innsiktsarbeid i oppstart av prosjekter
 • trådskissing og prototyping
 • å utvikle visuelle konsepter og grafiske elementer for nettsider og applikasjoner
 • overlevering og oppfølging av utviklere
 • brukertesting
 • innholdsimplementering og testing
 • lage animasjoner og interaktive elementer

English

Wanna join our team?

Fasett is looking for an ambitious digital designer in Stavanger with a passion for branding and digital surfaces. You have a portfolio with an emphasis on digital/web design within the brand/communication area.

You are curious by nature, can challenge when needed and ask the necessary questions in order to solve tasks as best as possible

You enjoy experimenting and being challenged by opinions that do not resemble your own. You are genuinely interested in brand and identity design, you want to create good digital user experiences, you develop strong concepts and you are especially fond of solutions that are strategically grounded and founded on a good idea.

Knowledge and experience:

 • Education in graphic design, interaction design, web design, UI/UX design or similar
 • Fond of insights and good skills within UX and UI design
 • Experience within several aspects of design processes
 • Able to work independently and is up-to-date on relevant tools, software and technology

You're kind of like this:

 • Creative and with a sincere desire to raise the quality of all deliveries
 • A strong desire to create innovative solutions
 • Good technical understanding or technical background/experience
 • Good collaboration skills, positive, outgoing and communicates well
 • Ability to self-manage and can handle a sometimes hectic workday

Not sure if we are describing you? We'd love to hear from you anyway!

This is what Fasett can offer:

It is important to us that our employees thrive and have fun together at work.
With us, you'll have flexible workdays and we encourage you to develop yourself and Fasett, so that we constantly challenge the status quo and move forward.
When you're in need of inspiration, we provide what you need in terms of literature, courses or lectures.

Every day we are served lunch in our own Fasett canteen, and otherwise we often meet outside the office for both professional and social replenishment such as art exhibitions, quizzes, our film club or just for a bite to eat.

 • Full-time position in Stavanger with responsibility and creative freedom
 • Challenging and varied tasks and good opportunities for personal and professional development
 • Relevant courses and lectures
 • A good and exciting work environment with ambitious and talented employees
 • A solid portfolio of projects and clients, both national and international
 • Competitive salaries, good conditions and employee benefits
 • Access to the largest creative environment in Stavanger and probably the most exciting job for a creator in the region

Read more about Fasett here!

So, are you in? Please forward your:

 • Your portfolio
 • Your CV
 • Your letter of motivation

to jobb@fasett.no.

Questions, clarifications or just a word about the position? Get in touch with teamlead, brand og digital Pia Winther at pia@fasett.no or CEO Pål Hjorth Berge at paal@fasett.no.

Application deadline ASAP - applications will be assessed on an ongoing basis.

Things you'll be doing in Fasett:

In Fasett, you largely have the opportunity to shape your own work routine and tasks, so that you can focus on what you enjoy doing the most.

But as a starting point, tasks could be:

 • research and insight work in the start-up of projects
 • wireframing and prototyping
 • developing visual concepts and graphic elements for websites and applications
 • handover and follow-up developers
 • user testing
 • content implementation and testing
 • create animations and interactive elements